//Ecomail lišta //Popup

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.      OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1.1 Identifikace stran. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností B&S CZSK s.r.o. (dále jen „my“) a vámi jako naším zákazníkem (dále jen „vy“ nebo také „zákazník“).

1.2 Definice. V těchto obchodních podmínkách bude užito zejména následujících pojmů, kterým je připisován níže uvedený význam:

1.3 Cenou se rozumí cena, kterou jste povinni nám uhradit za dodání Zboží včetně poplatku za zvolený způsob přepravy a platby za Zboží, a která bude shrnuta v Objednávce.

1.3.1 Portálem se rozumí náš webový portál na adrese bottlesandstories.cz, ve kterém si můžete prohlídnout naši nabídku.

1.3.2 Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky společnosti B&S CZSK s.r.o.

1.3.3 Smlouvou se rozumí smlouva o koupi movité věci, na základě které Vám dodáme objednané Zboží a vy nám budete povinni zaplatit Cenu. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky.

1.3.4 Reklamačním řádem se rozumí podmínky uplatnění reklamace Zboží. Reklamační řád se považuje za součást těchto Podmínek.

1.3.5 Zbožím se rozumí jednotlivé výrobky, které naleznete v naší nabídce na Portálu. Prodej vybraného zboží může být podmíněn plnoletostí vás, nebo osoby za vás jednající, tj. zpravidla dosažením věku 18 let.

1.3.6 Provozovnou je naše provozovna na adrese B&S CZSK s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1.

1.3.7 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.3.8 Řešení stížností. Vaše případné podněty a stížnosti budou řešeny prostřednictvím e‑mailové adresy pro podporu zákazníků info@bottlesandstories.cz.

2.      INFORMACE O POVAZE UZAVÍRANÉ SMLOUVY

2.1 Za účelem splnění zákonných povinností uvádíme níže informace, které jsme povinni vám poskytnout dříve, než s námi uzavřete Smlouvu.

2.2 Náklady na použití prostředků komunikace na dálku. Z naší strany nejsou účtovány žádné náklady nad rámec Ceny za použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých s vámi jednáme a uzavíráme Smlouvu. Za komunikaci s vámi prostřednictvím internetu nebo za telefonickou komunikaci vám tedy nebudeme účtovat žádné poplatky. Tímto však samozřejmě není vyloučeno, že váš poskytovatel internetového připojení, telefonní operátor apod. si mohou účtovat poplatky za přístup na Portál, komunikaci s námi apod.

2.3 Dozorové orgány. Dozorovými orgány, které vykonávají dohled nad naší činností, a na které se můžete obracet v případě stížností, jsou Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad na ochranu osobních údajů. Na úrovni EU se můžete se svou stížností obrátit na Evropské spotřebitelské centrum ČR.

2.4 Mimosoudní řešení sporů. V případě, že jste spotřebitel a dojde mezi námi a vámi ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

2.5 Uchovávání Smlouvy. O úspěšném přijetí Objednávky z naší strany vám bude zasláno potvrzení, které spolu s těmito Podmínkami představuje textové vyhotovení Smlouvy. Webový formulář pro učinění Objednávky, potvrzení Objednávky a tyto Podmínky si můžete uložit a vytisknout. Smlouvu, kterou s vámi uzavřeme, budeme uchovávat ve formě elektronického záznamu pro svoje interní účely a přístup k ní tedy nebude možný.

2.6 Jazyk Smlouvy. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.7 Kroky vedoucí k uzavření Smlouvy a oprava údajů. Náš Portál umožňuje uzavření Smlouvy mezi námi a vámi prostřednictvím interaktivního webového rozhraní a vyplnění webového formuláře. Předtím, než odešlete webový formulář, můžete údaje do něj vložené kontrolovat, měnit a opravovat.

2.8 Kodex chování. Při poskytování našich služeb jednáme v souladu s účinnými právními předpisy a v souladu s našimi interními zásadami ochrany osobních údajů. Tyto naše interní zásady nejsou veřejně přístupné.

3. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Nabídka Zboží. Na našem Portálu zveřejňujeme nabídku Zboží, u kterého je možné vystavit Objednávku. Na základě Objednávky dojde k uzavření Smlouvy mezi vámi a námi. Vyhrazujeme si právo nabídku Zboží kdykoliv změnit či zrušit.

3.2 Přijetí naší nabídky. Úspěšným odesláním Objednávky prostřednictvím Portálu dojde k přijetí naší nabídky z vaší strany, a tedy k uzavření Smlouvy mezi námi a vámi. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany. O úspěšném odeslání Objednávky Vám zašleme potvrzení podle odst. 3.4 níže.

3.3 Zboží na dotaz. Někdy nemusíme být schopni garantovat okamžitou dostupnost Zboží. V případě, že je u konkrétního Zboží uvedena poznámka „Na dotaz“, bude dostupnost Zboží, a tedy možnost vystavení Objednávky, potvrzena na základě Vašeho dotazu s odesláním upřesňujících informací k dostupnosti Zboží. Pokud bude Zboží znovu k dispozici, informujeme vás emailem, který nám pro tyto účely sdělíte.

3.4 Kontrola Objednávky. Před odesláním Objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje. O vašem úspěšném odeslání a našem přijetí Objednávky vám bude vygenerováno automatické potvrzení, které spolu s těmito Podmínkami představuje textové vyhotovení Smlouvy.

3.5 Zrušení Objednávky. Objednávku můžete zrušit, a to až do potvrzení Objednávky z naší strany. Zrušení Objednávky po okamžiku uzavření Smlouvy je možné jen po vzájemné předchozí dohodě, a za podmínek, které si vzájemně sjednáme.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena. Ceny uváděné na našich internetových stránkách jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Cena bude pro Vás přehledně shrnuta v Objednávce, resp. v jejím potvrzení. Připomínáme, že k ceně Zboží bude připočtena cena dle zvoleného druhu dopravy a vámi zvoleného způsobu platby. Žádné zálohy nevyžadujeme.

4.2 Způsoby platby. Cenu dle souhrnu v Objednávce je možné uhradit způsoby, které jsou zobrazeny v objednávkovém rozhraní na našem Portálu. Není-li uvedeno jinak, jsou možné následující způsoby plateb:

4.2.1 GoPay (platební karty, přímé kanály bank, elektronické peněženky), dobírka, převod z účtu (ten můžeme vypínat)

4.3 Doba pro zaplacení. Prosíme o úhradu ceny před dodáním Zboží, resp. při převzetí Zboží, a v některých případech později v dohodnuté lhůtě, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být Cena uhrazena před dodáním Zboží, jste povinni ji uhradit nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy dle pokynů uvedených v potvrzení Objednávky. Pokud je Cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

5.      DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Způsoby dodání. Způsoby dodání Zboží, které si volíte jako zákazník sám, naleznete včetně cen druhů přepravy na Portálu, konkrétně na adrese: http://https://bottlesandstories.cz/info/doprava-platba. Zboží dodáváme pouze v České republice.

5.2 Nabytí vlastnictví. Vlastníkem Zboží, které vám dodáme, se stanete převzetím Zboží.

5.3 Dodací lhůty. Zboží bude dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od uhrazení Ceny nebo vystavení Objednávky, dle zvoleného způsobu platby; doba dodání se může lišit v závislosti na podmínkách vámi zvoleného způsobu dodání. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v Objednávce.

5.4 Převzetí Zboží. Zákazník je povinen objednané Zboží převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být Zboží dodáno pomocí dopravce, je zákazník povinen je převzít při dodání do místa určení. Pokud nedojde k převzetí Zboží, vznikne nám právo od Smlouvy odstoupit a právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním Zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním Zboží. Pokud vám Zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

5.5 Kontrola Zboží. Prosíme, dbejte na řádnou prohlídku Zboží bezprostředně při jeho převzetí. Bude-li zjištěno mechanické poškození obalu Zboží, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození, což usnadní případnou reklamaci. Podepsáním přepravního listu dopravce souhlasíte s převzetím Zboží a stvrzujete, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Před podpisem proto důkladně zkontrolujte obal. Podmínky převzetí Zboží se mohou lišit v závislosti na zvoleném dopravci.

5.6 Nebezpečí škody. Pokud jste spotřebitelem, přechází na vás nebezpečí škody na Zboží převzetím Zboží. V případě, že vám Zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

5.6.1 emailem na emailové adrese info@bottlesandstories.cz,

5.6.2 telefonicky na telefonním čísle a dále postupujte dle sdělených pokynů.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání Zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i dopravce při přebírání Zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat dopravce, a v případě, že zjistíte, že Zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od dopravce převzít.

5.7 Škoda na Zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a Zboží má být dodáno prostřednictvím dopravce, přechází na vás nebezpečí škody na Zboží předáním Zboží tomuto dopravci. Pokud dojde ke škodě na Zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na Zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost Zboží převzít. V případě, že vám Zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození Zboží u přepravce.

5.8 Balení Zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude Zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

6.      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Obecně o odstoupení. Odstoupením od uzavřené Smlouvy se tato od počátku ruší. To znamená, že jsme si povinni navzájem vrátit vše, co jsme si na základě zrušené Smlouvy poskytli, včetně vašich nákladů na dodání. Právo odstoupit od Smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v těchto Podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2 Zákonné právo spotřebitele. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené Smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to:

6.2.1 ode dne převzetí Zboží,

6.2.2 v případě, že jde o Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží,

6.2.3 v případě, že jde o Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží;

avšak pouze v případě, že nejde o zvláštní případ, kdy je odstoupení vyloučeno (viz odst. 6.5 níže).

6.3 Smluvní právo spotřebitele odstoupit Smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte navíc nad rámec zákona právo odstoupit od uzavřené Smlouvy i dříve, a to kdykoli ode dne uzavření Smlouvy do dne odeslání Zboží, o čemž Vás budeme informovat.

6.4 Naše právo odstoupit od Smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené Smlouvy kdykoliv do okamžiku odeslání Zboží. Před odstoupením vás vždy budeme kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu a uvedení důvodů, které nás k tomuto kroku vedly.

6.5 Nemožnost odstoupení od Smlouvy. Zákonné právo odstoupit od Smlouvy nemáte zejména u Smluv:

6.5.1 o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil,

6.5.2 uzavřených při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor

6.5.3 o dodání Zboží, které je alkoholickým nápojem, který může být dodán až po uplynutí 30 dnů a jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na naší vůli;

6.5.4 o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu (např. gravírování lahve apod.),

6.5.5 o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.5.6 o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.5.7 o dodávce Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

6.5.8 dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.6 Způsob odstoupení od Smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od Smlouvy a chcete od Smlouvy skutečně odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který se nachází na Portále na adrese a jeho odesláním

6.6.1 e-mailem na e-mailovou adresu ; nebo

6.6.2 písemně na adresu naší Provozovny.

Při odstoupení doporučujeme uvést zejména číslo Objednávky, specifikaci Zboží, ohledně kterého odstupujete, datum nákupu a datum doručení a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi Zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budeme bez dalšího vracet odesílateli.

6.7 Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od Smlouvy.

6.8 Vrácení Zboží po odstoupení od Smlouvy. Odstoupíte-li od Smlouvy, jste povinni nám Zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe odesláním Zboží na adresu naší Provozovny.

6.9 Stav Zboží při vrácení. Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu (upozorňujeme, že je-li narušen původní obal, který má zajistit hygienické vlastnosti Zboží, nelze od smlouvy na dodávku takového zboží odstoupit dle odst. 6.5 výše). Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, pokud jste je na základě Smlouvy ve spojení s nákupem Zboží od nás obdrželi.

6.10 Vrácení finančních prostředků po odstoupení od Smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy, ne však dříve než nám Zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo Zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání Zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného Zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota Zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

7.      REKLAMACE

7.1 Reklamační řád. Podmínky pro reklamaci dodaného Zboží naleznete v Reklamačním řádu. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

8.      INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Zpracování údajů pro plnění Smlouvy. Identifikační a kontaktní údaje uvedené v Objednávce (tj. zejména jméno a příjmení, titul, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo), informace o Objednávce a platbách za Zboží, záznamy o vzájemné komunikaci mezi vámi a námi (včetně IP adresy) či informace jiným způsobem vámi sdělené jsou námi zpracovávány pro účely uzavření a plnění Smlouvy a možnosti uplatnění práv z ní, a to do uplynutí promlčecí doby závazků vzniklých z případného porušení Smlouvy. V případě, že jsou některé údaje součástí účetních nebo daňových dokladů, řídí se doba uchovávání těchto údajů příslušnými právními předpisy. Poskytnutí a zpracovávání uvedených údajů je nezbytné pro účely řádného plnění našich povinností dle této Smlouvy. Správcem osobních údajů jsme my, s výjimkou osobních údajů předaných dalším správcům, kteří pro nás na smluvním základě zajišťují vybrané činnosti v rámci plnění povinností vyplývajících ze zákona či ze Smlouvy (dopravcům za účelem dodání Zboží až k vám, provozovatelům platebních systémů za účelem řádného připsání či navrácení ceny Zboží, poskytovatelům mailingových /distribučních/ služeb za podmínek stanovených zákonem nebo výrobcům, dodavatelům a distributorům Zboží za účelem zajištění řádných dodávek Zboží nebo nového Zboží). Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení Zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení.

8.2 Ochrana osobních údajů. Zavazujeme se chránit veškeré vámi poskytnuté osobní údaje.

8.3 Přístup k osobním údajům. Samozřejmě máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Zákazník může správce požádat o informaci o zpracování osobních údajů, přičemž správce je povinen mu tuto informaci předat bez zbytečného odkladu. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat úhradu nákladů nezbytných na její poskytnutí. Konkrétní identifikaci dalších osob, kterým za výše uvedenými účely předáváme osobní údaje, Vám sdělíme na dotaz.

8.4 Informace o zpracování osobních údajů. Pokud požadujete informace o zpracování vašich osobních údajů, jsme povinni vám tyto informace poskytnout. Za poskytnutí těchto informací jsme oprávněni požadovat náhradu nepřesahující náklady na poskytnutí těchto informací. Připomínáme, že kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, a to nejlépe e-mailem na adrese nebo dle pokynů uvedených v přijatém obchodním sdělení.

8.5 Ochrana vašich práv. V případě, že se domníváte, že my nebo zpracovatel provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, opravu nepřesností nebo odstranění protiprávního stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost oprávněná, správce nebo zpracovatel odstraní závadný stav neprodleně. Připomínáme, že jste jako zákazník dále oprávněn uplatnit i jiná práva vyplývající ze zákonné ochrany osobních údajů, zejména z § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Zpracování údajů na základě souhlasu. V případě, že budeme zpracovávat i jiné osobní údaje, než údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění našich povinností dle této Smlouvy, nebo budeme tyto osobní údaje zpracovávat za jiným účelem, budeme tak činit výhradně s vaším souhlasem. Souhlas nám můžete výslovně udělit k okamžiku uzavření Smlouvy.

8.7 Ověřeno zákazníkySpokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Tento souhlas nám udělíte zakliknutím příslušného políčka v Objednávce, kde pro vás uvádíme samostatné informace. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli odvolat.

9.      DALŠÍ UJEDNÁNÍ

9.1 Úplnost údajů. Je vaší povinností poskytnout nám úplné a pravdivé údaje a informace nezbytné k tomu, abychom vám mohli dodat Zboží (zejména se jedná o údaje nezbytné pro účely fakturace a dodání Zboží, apod.).

9.2 Zasílání obchodních sdělení. Zákazník má možnost kdykoliv písemně odmítnout zasílání obchodních sdělení od B&S CZSK s.r.o..

9.3 Duševní vlastnictví. Smlouva uzavíraná mezi námi a vámi vás neopravňuje jakkoliv užívat věci chráněné našimi právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou autorská díla, databáze, ochranné známky či jiná chráněná označení.

9.4 Rozhodné právo. Práva a povinnosti neupravená Podmínkami nebo Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právními předpisy Evropské unie. V případě rozporu Podmínek nebo Smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

9.5 Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

9.6 Oddělitelnost. Pokud by některé ujednání v rámci Smlouvy mezi námi a vámi bylo shledáno neplatným či neúčinným, ostatní části Smlouvy zůstávají v platnosti v rozsahu, ve kterém nejsou na neplatnou část vázány. V takovém případě bude neplatné či neúčinné ustanovení nahrazeno platným a účinným ustanovením, které bude odpovídat smyslu a účelu původního ustanovení.

9.7 Změna Podmínek. Tyto Podmínky se mohou průběžně měnit. Pro každou uzavřenou smlouvu se použijí obchodní podmínky platné a účinné v době, kdy nám odešlete vyplněnou Objednávku prostřednictvím Portálu. Upozorňujeme vás, že při příštím využití našich služeb mohou být tyto Podmínky odlišné, a proto byste si je měli pozorně přečíst před každým jednotlivým objednáním našich Služeb.

9.8 Účinnost. Tyto Podmínky se použijí na Smlouvy uzavřené od 17.8.2016.

 

V Praze dne 17.8. 2016 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.      REKLAMACE VAD ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM A NEPODNIKATELEM

1.1 Působnost. Tato část Reklamačního řádu se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady Zboží, které jsme vám dodali na základě kupní Smlouvy.

1.2 Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého Zboží 24 měsíců, a běží od převzetí Zboží. U zuživatelného Zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u Zboží podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít.

1.3 Naše odpovědnost za vady Zboží. Odpovídáme vám za to, že Zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že Zboží

1.3.1 má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu Zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,

1.3.2 se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.3.3 odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.3.4 je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.3.5 vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.4 Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží, v reklamě nebo ve Smlouvě uvedena doba, po kterou lze Zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby

1.4.1 budou Zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

1.4.2 si Zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.

1.5 Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé Zboží, pokud je její doba u Zboží uvedena způsoby uvedenými výše.

1.6 Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady Zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady Zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

1.7 Vaše práva při výskytu vady Zboží. Má-li Zboží vadu, máte právo:

1.7.1 na bezplatné odstranění vady,

1.7.2 pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového Zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti Zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,

1.7.3 není-li možné odstranění vady ani výměna Zboží či jeho součásti, odstoupit od Smlouvy,

1.7.4 na přiměřenou slevu z kupní ceny.

1.8 Vaše práva při výskytu vady použitého Zboží. Má-li Zboží prodávané s vadou nebo Zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:

1.8.1 na bezplatné odstranění vady,

1.8.2 na přiměřenou slevu z kupní ceny,

1.8.3 není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od Smlouvy.

1.9 Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady Zboží. Pokud nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:

1.9.1 na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u Zboží prodávaného s vadou nebo u Zboží použitého,

1.9.2 na přiměřenou slevu z kupní ceny,

1.9.3 odstoupit od Smlouvy.

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání Zboží.

1.10 Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od Smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

1.11 Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady Zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho Zboží.

2.      REKLAMACE VAD ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ PODNIKATELEM

2.1 Působnost. Tato část Reklamačního řádu se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady Zboží, které jsme vám dodali na základě kupní Smlouvy.

2.2 Naše odpovědnost za vady Zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám Zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že Zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. Veškeré míry jsou uváděny s tolerancí 10 %, není-li uvedeno jinak.

2.3 Nadstandardní záruka pro podnikatele. Odpovídáme vám i za to, že po dobu ujednanou ve Smlouvě, v případě neujednání pak po dobu 12 měsíců od převzetí Zboží,

2.3.1 bude Zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

2.3.2 že si zachová své obvyklé vlastnosti.

2.4 Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady Zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám Zboží dodáme, případně do skončení doby trvání nadstandardní záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady Zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

2.5 Vaše práva při podstatném porušení Smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení Smlouvy, máte právo:

2.5.1 na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,

2.5.2 na odstranění vady opravou Zboží,

2.5.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

2.5.4 odstoupit od Smlouvy.

Za podstatné porušení Smlouvy se považuje dodání Zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření Smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, Smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení Smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

2.6 Vaše práva při nepodstatném porušení Smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením Smlouvy, máte právo:

2.6.1 na odstranění vady,

2.6.2 na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou Zboží, dodáním nového Zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

2.7 Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, ponese každá strana své náklady, které při vašem uplatnění práva z odpovědnosti za vady Zboží vynaložila. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho Zboží.

3.      SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady Zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.2 Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

3.2.1 u potravin a nápojů za subjektivní senzorické vjemy spojené s jejich konzumací, ani za jejich obvyklé či specifické účinky na organizmus (alergické reakce apod.),

3.2.2 u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

3.2.3 za opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

3.2.4 u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí,

3.2.5 za vady Zboží vyplývající z jeho povahy, zejména u Zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze,

3.2.6 za vady Zboží, pokud jste o nich před převzetím Zboží věděli,

3.2.7 za vady Zboží, pokud jste je sami způsobili,

3.2.8 za následky užití Zboží v rozporu s návodem či obvyklým způsobem užití,

3.2.9 u potravin a nápojů za následky jejich konzumace v rozporu s požadavkem na přiměřenost.

3.3 Nemožnost požadovat odstoupení od Smlouvy a dodání nového Zboží. Nemůžete-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží. To neplatí,

3.3.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,

3.3.2 použili-li jste Zboží ještě před objevením vady,

3.3.3 nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

3.3.4 prodali-li jste Zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytne náhradu do výše, v níž jste měli z použití Zboží prospěch.

3.4 Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

3.4.1 odesláním Zboží na adresu našeho sídla,

3.4.2 pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu Zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

3.5 Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné Zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

3.5.1 doložit, že Zboží bylo zakoupeno u nás,

3.5.2 sdělit, jakou vadu Zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

 3.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V Praze dne 2016

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Formulář pro odstoupení od smlouvy